Stelling 3: Er moeten strengere regels komen voor geluidsoverlast van evenementen.
De PPA vindt strengere regels voor geluidsoverlast bij evenementen niet nodig. In de algemene
plaatselijke verordening (APV) van onze gemeente is dit goed al geregeld. De PPA is niet voor
meer regels, maar wel voor het handhaven van de regels en afspraken die we met elkaar gemaakt
hebben. Het niet nakomen van afspraken of het niet handhaven geeft juist de ergernis.

Stelling 10: Burgers moeten verplicht het hemelwater loskoppelen van het riool zodat het riool
ontlast wordt.
De PPA wil ruimte geven voor initiatieven op het gebied van duurzaamheid, deze ondersteunen en
stimuleren, zie Thema 2 uit ons programma. Alleen maar verplichtingen opleggen gaat de PPA te
ver. Duurzaamheid betekent ook als burger eigen verantwoordelijkheid daarvoor nemen.

Stelling 15: De gemeente Sint-Michielsgestel moet een experiment met het basisinkomen
uitvoeren.
De PPA vindt dat er een goed vangnet moet blijven voor minima zodat deze mensen niet in een
sociaal isolement terecht komen. Een experiment vinden wij niet nodig. Wij investeren liever in het
goed functioneren van het Sociaal Team, dat alles uitstekend geregeld is voor deze groep mensen
en dat zij weten waar ze terecht kunnen met vragen. Doe goed wat je moet doen voordat je gaat
experimenteren.

Stelling 16: Bedrijven die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aannemen moeten korting
krijgen op de lokale lasten.
De PPA is het hiermee niet eens. Liever investeren wij in het wijkbedrijf. We gaan uit van een
samenleving waarin iedereen mee kan doen, dit via werk, vrijwilligerswerk of dagbesteding, bij
voorkeur binnen de eigen dorpen. Via het realiseren van een lokaal wijkbedrijf organiseren we
deze nabijheid. Via een individuele benadering en maatwerk begeleiden we mensen naar werk.
Het Wijkbedrijf kan in 2018 worden opgestart i.s.m. de WSD en lokale ondernemers.

Stelling 19: De bibliotheken in alle kernen moeten open blijven, ook als dat leidt tot hogere kosten.
In ons programma staat: “De PPA gaat voor het behoud van vitale en leefbare kernen. Dorpen
moeten vitaal en leefbaar zijn en blijven. Wat de PPA betreft regelen we dit door een goed
voorzieningenniveau van winkels, scholen en sportaccommodaties.” Een bibliotheek is onderdeel
van een goed voorzieningen-niveau. En de PPA heeft er geld voor over om het noodzakelijke
voorzieningen-niveau op peil te houden.

Stelling 21: De gemeente moet geld investeren in openbare ontmoetingsplekken op straat, ook al
moeten de lokale belastingen hiervoor omhoog.
De PPA vindt dat ontmoeting een belangrijk aspect is van het leven in onze dorpen. De
dorpshuizen en verenigingen spelen hierin een cruciale rol. Ontmoetingsplekken naast de
dorpshuizen leidt tot versnippering en verzwakt de positie van het dorpshuis. Dat vinden wij geen
goede ontwikkeling. De PPA is voor versterking van de dorpshuizen en het ondersteunen van
verenigingen. Ervaring leert ook de afgelopen jaren dat het inrichten van zogenoemde openbare
hangplekken geen enkel resultaat heeft gehad en veel heeft gekost.

Stelling 24: In elk nieuwbouwproject moet minimaal de helft sociale huurwoning zijn.
In ons programma willen wij verschillende nieuwe woonvormen voor onze jeugd en ondersteuning
van ouderen bij langer zelfstandig blijven wonen in woonwijken zien. Veel sociale huurwoningen is
een te eenzijdige maatregel om onze voornemens te kunnen realiseren. De PPA is tegenstander
dat woonwijken een signatuur krijgen van bijvoorbeeld een sociale woonwijk van goedkope
huizen of een welgestelde woonwijk van dure huizen. Wel moet gemeente breed gebouwd worden
naar behoefte.

Stelling 28: De hondenbelasting moet worden afgeschaft.
In ons verkiezingsprogramma staat dat de totale belastingdruk net onder het landelijk gemiddelde
moet blijven. De belastingen OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing zijn specifiek benoemd in ons
programma. Hondenbelasting niet. Hondenbelasting is een doelbelasting die niet als zodanig gebruikt is en ook is achterhaald. Daarom is de PPA voor afschaffen.

Stelling 29: De gemeente moet geld investeren in een glasvezelnetwerk in het buitengebied voor
sneller internet.
De PPA is het niet eens met deze stelling omdat dit betekent dat onze inwoners die in het
buitengebied wonen door de gemeente meer gefaciliteerd worden dan de inwoners in de kernen
van onze gemeente. Wonen in het buitengebied biedt voordelen boven wonen in de bebouwde
kom maar soms levert dat nadeel op. De PPA is wel van mening dat elke inwoner gelijk behandeld
moet worden. In het buitengebied moeten mensen ook gebruik kunnen maken van glasvezel.

Stelling 30: De gemeente moet de eigen bijdrage van de zorg betalen voor gezinnen die onder het
sociaal minimum zitten (120%).
Volgens ons programma moet er een goed vangnet zijn voor zorg en inkomen om te voorkomen
dat mensen in een sociaal isolement terecht komen en niet kunnen meedoen in de samenleving.
Wij vinden dat inwoners onder het sociaal minimum steun van de gemeente moeten krijgen
zonder daarvoor een specifieke maatregel te noemen.