Onze algemene punten

Onze Gemeente

PPA wil lokaal echt de stempel drukken op:

 1. Zorgen dat de gemeente beter bereikbaar en aanspreekbaar is voor inwoners, verenigingen of bedrijven. Zo hoort een dienstverlenende overheid te werken.
 2. Zorgen dat de gemeente meer gaat denken vanuit mogelijkheden en niet vanuit beperkingen.
 3. Zorgen dat de gemeente haar afspraken beter na komt, dat wil zeggen; transparant zijn en een gemeente die zegt wat ze doet en doet wat ze zegt. Dat is betrouwbaarheid.

Bestuurlijke Vernieuwing

De PPA wil lokaal echt de stempel drukken op:

 1. Zorgen dat inwoners tijdig worden betrokken en kunnen meepraten en meedenken bij beleid en plannen die hen raken.
 2. Het uitbouwen en versterken van de wijkmakelaarsfunctie. Door meer van buiten naar binnen te werken worden, in combinatie met bestaande wijkbudgetten en met een meedenkende houding vanuit de gemeente, initiatieven sneller gerealiseerd.
 3. Het samenwerken in goed partnerschap. De gemeente moet ruimte durven geven en vanaf het begin meedenken met inwoners. Daarbij hoort het in vertrouwen durven loslaten
  of het meedenken met alternatieve oplossingen. Wij pleiten voor een gemeente die ‘ruimte maakt’ in plaats van ‘ruimte geeft’. Daar zijn onze inwoners meer bij gebaat dan het focussen op regels, controles en protocollen.

Bouwen en Wonen

De PPA wil lokaal echt de stempel drukken op:

 1. Zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor jong en oud in alle kernen
 2. Zorgen voor een woonplek voor iedereen, door het realiseren van een ruimer aanbod voor de lage inkomensgroepen en kleine huishoudens (sociale koop en huur).
 3. Het realiseren van meer doorstroomwoningen waardoor meerdere inwoners eerder een woning vinden die bij hen past.
 4. Zorgen dat nieuwe en bestaande woningen, zowel koop als huur, meer levensloopbestendig en duurzaam worden.

  Maar we willen meer:

 5. Woningsplitsingen en het realiseren van mantelzorgwoningen vereenvoudigen.
 6. Bij leegstand van particuliere panden (kantoren, detailhandel etc.) een actieve dialoog voeren met eigenaren om mogelijkheden te verkennen om deze geschikt te maken voor bewoning
 7. Zelfbewoningsplicht bij nieuwe woningen en appartementen handhaven. Daarmee proberen wij speculanten buiten de deur te houden en het aanbod open te houden voor doelgroepen die staan te springen om woningen.
 8. Voor nieuwbouwplannen, in het bijzonder starterswoningen en seniorenwoningen, eerst onze eigen inwoners de kans te geven.
 9. Realiseren van tijdelijke woningenop locaties die op termijn ontwikkeld worden. Op deze manier wordt eerder nieuw aanbod gerealiseerd.
 10. Door het realiseren van kleinschalige woonvormenin het buitengebied, bijvoorbeeld op het erf van stoppende boeren.
 11. Het actief verwerven van grond om als gemeente zelf woningbouw te realiseren en niet afhankelijk te zijn van projectontwikkelaars.
 12. Vernieuwende woonvormen voor ouderen mogelijk te maken, waar aandacht is voor zorg, welzijn en wonen.
 13. Een CPO project realiseren, dat wil zeggen een project waar inwoners zelf, samen met anderen de ontwikkelaar van hun eigen woning zijn.

Verenigingen en Initiatieven

De PPA wil lokaal echt de stempel drukken op:

 1. Het ondersteunen van het zelf organiserend vermogen van onze inwoners om hiermee te versterken dat inwoners meer omzien naar elkaar en samen dingen oppakken. Het versterken en uitbouwen van de wijkmakelaarsfunctie helpt daarbij.
 2. Het inzetten van het gemeentelijk accommodatiebeleid en subsidies om sociale verbinding en participatie te bevorderen. De PPA wil de komende periode bij de bibliotheek en gemeenschapshuizen nog meer het accent leggen op hun maatschappelijk functie, bijvoorbeeld voor laaggeletterden, sociaal kwetsbaren en mensen die gebruikmaken van
 3. Snelle realisatie van een nieuwe sportaccommodatie voor hockey, korfbal en voetbal in Hiervoor is het hoog tijd aangezien de huidige voorziening sterk verouderd is.
 4. Renovatie of vernieuwing van de accommodatie van de voetbalvereniging in Gemonde.
 5. Een nieuwe sporthal voor Berlicum en op termijn in Sint-Michielsgestel De PPA heeft het initiatief genomen voor een spaarsysteem om een nieuwe sporthal in Berlicum te kunnen bouwen. Door een spaarpot te vullen komt de vervanging van sporthallen dichterbij.
 6. Grootschalig onderhoud plegen en de basis op orde brengen bij de Meerse Plas in Den Ook is de PPA voorstander van het toevoegen van nieuwe recreatieve voorzieningen.
 7. Zorgen voor een nieuwe blokhut voor Scouting Berlicum
 8. Vrijwilligerswerk aantrekkelijk houden en ondersteunen. Vrijwilligers zijn de smeerolie van de maatschappij en we moeten er voor zorgen dat dat zo blijft. Wanneer we vrijwilligers gaan overladen met papierwerk zijn we niet goed bezig.

Jeugd en Onderwijs

De PPA wil lokaal echt de stempel drukken op:

 1. De samenwerking tussen onderwijs, huisartsen en de gemeente verstevigen in het belang van gezinnen met een zorgvraag.
 2. Zorgen dat de juiste zorg op de juiste plek terecht komt zodat gezinnen snel geholpen worden.
 3. Het ruimtegebrek op de basisscholen oplossen, door extra lokalen te bouwen in Den Dungen en een nieuwe school te bouwen ter vervanging van de Bolster in Sint-Michielsgestel.

Gezondheid en Zorg

De PPA wil lokaal echt de stempel drukken op:

 1. meer inzet geven aan preventie, op het gebied van zorg, gezondheid en beweging. Onder meer door goede communicatie over een gezonde levensstijl, het stimuleren van meer bewegen en te wijzen op de risico’s van roken, overgewicht, gebruik van alcohol en drugs, en in te zetten op valpreventie bij ouderen.
 2. Goede ondersteuning van onze mantelzorgers, jeugdige en oudere. Door ze te ondersteunen, waarderen en de mogelijkheid te bieden ook tijd voor zichzelf te nemen, bijvoorbeeld via respijtzorg en logeerzorg. Ruime mogelijkheden voor mantelzorgwoningen horen hier ook bij.
 3. nog meer aandacht voor de Dementie Vriendelijke Gemeenschap. Het aantal mensen met dementie verdubbelt de komende jaren. Daarom ziet de PPA de noodzaak om nog meer prioriteit te geven aan een dementievriendelijke gemeenschap, zodat niet alleen inwoners of zorgprofessionals maar ook zo veel mogelijk inwoners zich bewust zijn van wat dementie is en hoe we hier mee om kunnen gaan.
 4. Een goede en samenhangende aanpak organiseren op het gebied van de vergrijzing zodat de zorg ook functioneert bij een steeds groter wordende groep ouderen.
 5. het tegengaan van eenzaamheid, samen met verenigingen en initiatieven, zowel bij jongeren als ouderen. De PPA wil de komende jaren meer investeren in netwerken en initiatieven om eenzaamheid aan te pakken.
 6. Doordat meer inwoners ouder worden en de verzorgings- en verpleeghuizen minder plek hebben, komen er meer ouderen met grotere kwetsbaarheid langer thuis te wonen. De PPA wil daarom meer inzet op langer thuis wonen. Door meer en betere voorlichting en communicatie, meer in te zetten op signalering van eenzaamheid, het faciliteren van ontmoetingen, initiatieven waar wonen en zorg gebundeld worden te ondersteunen en een goede toegankelijkheid van voorzieningen te creëren.

Duurzaamheid

De PPA wil lokaal echt de stempel drukken op:

 1. Zorgen dat de gemeente haar voorbeeldrol op het gebied van verduurzaming oppakt en waarmaakt als het gaat om bijvoorbeeld de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen (zoals sporthallen en scholen) en transportmiddelen.
 2. Zorgen dat onze inwoners en bedrijven meer worden meegenomen in de duurzaamheidsontwikkelingen en geholpen worden met duidelijke voorlichting van verduurzaming en de positieve effecten van bijbehorende investeringen.
 3. Door nieuwe duurzame initiatieven te ondersteunen, zoals gezamenlijke isolatieacties, het afkoppelen van regenwater en collectieve zonnepanelen acties e.d.
 4. Meer inzichtelijk maken waar onze kernen staan op het gebied van duurzaamheid, en bijvoorbeeld ook een jaarlijkse klimaattoets uitvoeren om de voortgang te meten.
 5. De PPA ziet tot 2030 géén ruimte voor windenergie in de vorm van grote windturbines.
 6. De PPA is ook tegen vervuilende industrie op de Brand II, zoals een asfaltcentrale of een sloopbedrijf.
 7. Het pakken van de kansen om zoveel mogelijk zonnepanelen op daken te leggen, het aanleggen van kleinschalige zonneparken en experimenteren met innovatieve energieopwekking. Lokale betrokkenheid en eventueel eigendom is een uitgangspunt bij grootschalige energieopwekking.
 8. Zorgen dat de gemeente haar inwoners helpt om stap voor stap van het aardgas af te gaan of de eigen woning verder te verduurzamen. Bijvoorbeeld door veel meer te doen aan voorlichting over de verschillende technieken en bij renovatie dit ook te stimuleren. Als PPA staan we ook voor een rechtvaardige verdeling van de lusten en de lasten van de klimaattransitie onder al onze inwoners.

Werk en Inkomen

De PPA wil lokaal echt de stempel drukken op:

 1. In samenwerking met het gemeentelijke sociaal werkbedrijf (WSD) blijven innoveren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of uitkeringsgerechtigden aan het werk te helpen. En de mogelijkheden onderzoeken van het uitbesteden van (groen)onderhoud aan lokale werkploegen.
 2. Zorgen voor werkplekken voor jongeren die zorg of ondersteuning nodig hebben.
 3. Statushouders bij hun inburgering voldoende vaardigheden op laten doen, waarbij het beheersen van de Nederlandse taal ontzettend belangrijk is.
 4. Mogelijkheden voor onderwijs en/of re-integratie voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
 5. De samenwerkingen en ondersteuning versterken bij initiatieven als schuldhulpmaatje, de kledingbank, de vincentiusvereniging en de voedselbank, door hun inzet weten zij veel inwoners daadwerkelijk te bereiken en een goede vorm van ondersteuning te bieden.
 6. Een ruimhartig minimabeleid blijven voeren, zodat inwoners die vallen binnen 120% van het minimum inkomen gebruik kunnen maken van de gemeentelijke voorzieningen.
 7. Werk maken van het voorkomen van problematische schulden.

Groene Omgeving

De PPA wil lokaal echt de stempel drukken op:

 1. Zorgen dat de komende jaren meer bomen worden geplant en groenstructuren worden versterkt. Zo verbinden wij onze groene gebieden, versterken wij de kracht van het buitengebied en verstevigen wij de groene structuur in onze woongebieden. Hierbij willen we samen optrekken met natuur- en landschapsorganisaties.
 2. Bij nieuwe uitbreidingsgebieden de groene inrichting een hogere prioriteit geven bij de stedenbouwkundige opzet. Als groene inrichting niet gaat, dan staan wij voor een stevige compensatie en ook met onze woningcorporaties willen wij vergroening steviger in de prestatieafspraken opnemen.
 3. Gebieden een betere bestendigheid geven tegen hittestress en extreme verdroging. De aanleg en aanplant van groen en het slim omgaan met regenwater zijn hierbij effectieve oplossingen.

Afval

De PPA wil lokaal echt de stempel drukken op:

 1. Zorgen dat de kosten die inwoners betalen voor afval betaalbaar blijven. Hiervoor is meer bewustwording nodig bij inwoners over het belang van goed scheiden, meer hergebruik (circulariteit) en minder afval produceren.
 2. Zorgen dat de gemeente haar voorbeeldrol beter uitvoert en meer inzet op hergebruik van materialen en grondstoffen, bijvoorbeeld door circulair in te kopen.
 3. Meer gebruik maken van ‘zwerfafval pakkers’ en ‘opruimdagen’ bij het bestrijden van zwerfafval. En het inzetten op minder milieuvervuiling en minder milieubelasting.

Verkeer en Vervoer

De PPA wil lokaal echt de stempel drukken op:

 1. Prioriteit voor de veiligheid van fietsers en wandelaars bij de (her)inrichting van verbindingswegen en in de centra van onze dorpen versterken.
 2. Openbaar vervoer aantrekkelijker maken en stimuleren van elektrisch (deel)vervoer, bijvoorbeeld door een goede spreiding van en meer oplaadpunten binnen en tussen de kernen.
 3. Een goede en veilige verbindingsstructuur voor lokaal verkeer en een integrale aanpak van verkeersproblematieken, zodat we niet van het ene in het andere probleem terecht komen.
 4. Onze inwoners betrekken bij verkeersoplossingen en hun ervaringen gebruiken om tot betere keuzes te komen voor onze dorpen.

Sociaal Domein

De PPA wil lokaal echt de stempel drukken op:

 1. Dienstverlening die dichtbij, zichtbaar, begrijpelijk voor onze inwoners is georganiseerd.
 2. Eerder opsporen van mogelijke problemen bij onze inwoners door meer te investeren in het wijkgericht werken door de gemeente en partners op het gebied van zorg en welzijn.
 3. Hulp voor inwoners verbeteren door iemand die met inwoners meedenkt als zij er zelf niet uitkomen, bijvoorbeeld door inzet van ‘onafhankelijke cliëntondersteuners’.

Economie en Bedrijvigheid

De PPA wil lokaal echt de stempel drukken op:

 1. Werken aan gezellige en levendige centra in Berlicum, Sint-Michielsgestel en Den Dungen. Er is fysiek al veel gebeurd in de centra van Berlicum en Gestel en de komende bestuursperiode moet dit ook in Den Dungen gerealiseerd worden. Door een goede inrichting van de openbare ruimte, het voortzetten van de bouwwerkzaamheden en vervolgen van het werk van de centrummanagers zorgen we voor centra waar onze inwoners graag verblijven. Waar mogelijk haken we ook de kleinere kernen aan. Ook lokale (horeca)ondernemers willen we hierbij in hun kracht zetten en ondersteunen, zij dragen hun steentje bij aan het voorzieningenniveau en de leefbaarheid van onze kernen.
 2. Vitaal landelijk gebied met aandacht voor duurzame landbouw. De transitie van de landbouw is in volle gang, maar gaat gepaard met veel onzekerheden. Nu al krijgen de gebieden Hezelaar en Laar/Nieuw Laar extra aandacht. Dit al langlopende proces moet tot een afronding komen. Het terugbrengen van dieraantallen en het terugdringen van uitstoot vanuit stallen draagt bij aan betere leefomgeving. We gaan gesprekken over sanering niet uit de weg, als dat de vitaliteit van een gebied ten goede komt.
 3. Samen met ondernemers de gemeente Sint-Michielsgestel op toeristisch gebied beter op de kaart zetten, om zo kansen te pakken als ‘groene gemeente’ gelegen in Het Groene Woud, in de nabijheid van de stad. In het bijzonder denken we dan aan, recreatie over de Aa en de Dommel om de verbinding met de stad te leggen, het versterken van de Linie 1629, de routestructuren door ons buitengebied en het aansluiten bij mooie initiatieven die onze gemeente rijk is, zoals de bomentuin in Den Dungen en talrijke andere verblijfs- en recreatieplekken.

Per Kern

Berlicum | Middelrode

Bouwen en wonen

Bouwen met aandacht voor starters en senioren

Woningbouw in Middelrode in de omgeving Christinastraat/Diepven met oog voor de omwonenden en de lokale starters

Verduurzamen van meer woningen en gemeentelijk eigendom door voorbeeldrol gemeente en een coachende en voorlichtingsrol voor inwoners

Gemeenschap en verenigingsleven

Een nieuwe locatie voor Scouting Berlicum

Nieuwe Run financieel mogelijk maken en vervroegen door sparen en ontwikkelplan

Vervanging en samenvoegen accommodaties buitensportvereningingen BMC-terrein

Wijkmakelaarsfunctie verder uitbreiden, zodat (bewoners)initiatieven vaker en makkelijker tot uitvoering komen

Kwartiermakerswerk voortzetten met centrummanagement, zodat we in samenspraak initiatieven voor leefbaarheid stimuleren

Zorg

Meer aandacht voor vrijwilligers en mantelzorgers in onze gemeente

Behoud hartveilige gemeente door voldoende spreiding van AED’s en vrijwilligers om deze te bedienen en te onderhouden en te behouden.

Iedere inwoner die hulp nodig heeft weet waar hij/zij deze kan vinden en ontvangt goede hulp

Verkeer

Verbetering kwaliteit en veiligheid (deel) doorgaande weg door Berlicum en Middelrode door herinrichting.

Onderzoeken mogelijkheid snelheidslimiet 30 km/u

Een veilige oversteekplaats realiseren op de Hoogstraat voor schoolgaande kinderen van woonwijk Beekveld

Omgeving Berlicum-Middelrode

Géén vervuilende asfaltcentrale op bedrijventerrein de Brand

Groene omgeving koesteren eEn ecologische verbindingen versterken, voor een fijne en recreatieve omgeving en hogere biodiversiteit

Snel stappen zetten voor het gebied Laar – Nieuw Laar, waarbij we stoppende bedrijven ondersteunen. Gesprekken voeren met de achterblijvende bedrijven en omgeving over de toekomst. PPA staat niet achter ontwikkeling uitbreiden en meer dierenaantallen

Gemeente Dichtbij

De PPA gaat voor een gemeentebestuur dat dichtbij haar inwoners staat.
De gemeente is er voor haar inwoners en die worden het best bediend als de gemeente weet wat er leeft en speelt.
De PPA is goed geworteld en heeft verkiesbare kandidaten in alle kernen van de gemeente.

Den Dungen | Maaskantje

Gemeenschap en verenigingsleven

Het uitbreiden van de wijkmakelaarsfunctie. Op zo’n manier kunnen initiatieven beter worden ondersteund.

Laagdrempelig contact met de gemeente mogelijk maken

Uitbreiden van de ruimte op de basisscholen

Zorg

Meer aandacht voor vrijwilligers en mantelzorgers in onze gemeente

Behoud hartveilige gemeente door voldoende spreiding van AED’s en vrijwilligers om deze te bedienen en te onderhouden en te behouden

Iedere inwoner die hulp nodig heeft weet waar hij/zij deze kan vinden en ontvangt goede hulp

Omgeving

De basis op orde brengen bij de Meerse Plas

Vergroening in de wijk en aanplant van nieuwe bomen

Tegenstand bieden tegen een vervuilende asfaltcentrale op de Brand

Groene gebieden rondom het dorp versterken en toegankelijk maken

Onoverzichtelijke verkeerssituaties oplossen zoals rondom de kerk

Bouwen en wonen

Starterswoningen bouwen zodat de jeugd in Den Dungen kan wonen

Jacobskamp afbouwen

Nieuwbouw plannen ontwikkelen zoals aan de Veldstraat, Donksestraat en Spekstraat

De Blauwe Scholk behouden en snel een nieuwe (woon)bestemming geven

Verduurzamen van meer woningen en gemeentelijk eigendom door voorbeeldrol gemeente en een coachende en voorlichtingsrol voor inwoners

Gemeente Dichtbij

De PPA gaat voor een gemeentebestuur dat dichtbij haar inwoners staat.
De gemeente is er voor haar inwoners en die worden het best bediend als de gemeente weet wat er leeft en speelt.
De PPA is goed geworteld en heeft verkiesbare kandidaten in alle kernen van de gemeente.

Gemonde

Bouwen en wonen

Bouwen van goedkope koop- en huurhuizen met aandacht voor (eigen) jeugd

Verduurzamen van meer woningen en gemeentelijk eigendom door voorbeeldrol gemeente en een coachende en voorlichtingsrol voor inwoners

Opstellen toekomstgerichte ontwikkelvisie samen met Gemondenaren voor voldoende en goede woningbouwplannen

Gemeenschap en verenigingsleven

Realiseren van een nieuwe accommodatie voor de voetbalclub

Het nieuwe dorpshuis tot een echte ontmoetingsStek voor Gemonde maken

Behoud van de basisschool in Gemonde

Verenigingen in een kleine kern hebben minder leden maar wel vergelijkbare vaste kosten als een grote vereniging. De PPA is voorstander van maatwerk bij de subsidies als hiermee het bestaansrecht wordt geborgd

Omgeving Gemonde

Doorpakken versterking natuur rondom Gemonde (Beeksche waterloop) en ‘Groene Woud’ landschap

Aandacht voor gevarieerde bomenaanplant langs verharde wegen en zandpaden

Verkeer

Aandacht voor veilige fietsroutes naar omliggende dorpskernen vanuit Gemonde, zowel in kwaliteit van het wegdek als met de juiste bewegwijzering

Verbetering kwaliteit en veiligheid van doorgaande weg (Dorpstraat-Lambertusweg) en buiten de bebouwde kom

Zorg

Eén toegangsloket voor alle inwoners .

Elke inwoner dient aan het loket van de gemeente goed geholpen te worden

Meer aandacht voor vrijwilligers en mantelzorgers in onze gemeente

Gemeente Dichtbij

De PPA gaat voor een gemeentebestuur dat dichtbij haar inwoners staat.
De gemeente is er voor haar inwoners en die worden het best bediend als de gemeente weet wat er leeft en speelt.
De PPA is goed geworteld en heeft verkiesbare kandidaten in alle kernen van de gemeente.

Sint-Michielsgestel | Halder

Centrum

Afbouwen van centrumplan, zodat Gestel het centrum krijgt dat Gestel verdient

Realiseren van de Raadskamers, de Villa en het Kloosterpadblok en het opnieuw inrichten van de openbare ruimte

Centrum een plek maken waar het goed toeven is en veel ondernomen wordt

Voortzetten van werk kwartiermaker om centrum ook een levendige plek te maken

Bouwen en wonen

Bouwen van betaalbare starterswoningen moet een onderdeel zijn van iedere ontwikkeling van een nieuwe of bestaande locatie

Woningbouwen bij huidige locatie Bolster, SCI-terrein en scoutingterrein

Ontwikkeling van Kentalis-terrein met woningen voor iedereen en respect voor het monument en groene omgeving

Bouwen bij voormalige ‘De Huif’ met plek voor starters en senioren met respect voor plan van omwonenden

Verduurzamen van meer woningen en gemeentelijk eigendom door voorbeeldrol gemeente en een coachende en voorlichtingsrol voor inwoners

Gemeenschap en verenigingsleven

Behoud van Gestels zwembad en het gebruik hiervan met andere verenigingen verder stimuleren

Bouwen nieuwe basisschool De Bolster. Bij voorkeur op de locatie Heidelust en het zorgen voor een goed schoolgebouw van het Elde-college.

Verkeer

Verbeteren van de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers op doorgaande wegen vanuit en naar het dorp Gestel

Verkeersveiligheid afritten centrum verbeteren

Snel maatregelen nemen om de veiligheid op de Esscheweg nabij de ingangen van de sportparken te verbeteren

Omgeving

Behoud van Gestels zwembad en het gebruik hiervan met andere verenigingen verder stimuleren

Bouwen nieuwe basisschool De Bolster. Bij voorkeur op de locatie Heidelust en het zorgen voor een goed schoolgebouw van het Elde-college.

Zorg

Meer aandacht voor vrijwilligers en mantelzorgers in onze gemeente

Behoud hartveilige gemeente door voldoende spreiding van AED’s en vrijwilligers om deze te bedienen en te onderhouden en te behouden.

Iedere inwoner die hulp nodig heeft weet waar hij/zij deze kan vinden en ontvangt goede hulp

Gemeente Dichtbij

De PPA gaat voor een gemeentebestuur dat dichtbij haar inwoners staat.
De gemeente is er voor haar inwoners en die worden het best bediend als de gemeente weet wat er leeft en speelt.
De PPA is goed geworteld en heeft verkiesbare kandidaten in alle kernen van de gemeente.

Ons volledige programma

Download

Verkiezingsprogramma Dialect 2022

Download Dialect