DE 15 ACTIEPUNTEN VAN DE PPA
kom meer te weten over onze ideeën, standpunten en ambities
.tp-caption.Slider-Title,.Slider-Title{color:rgba(255,255,255,1.00);font-size:50px;line-height:55px;font-weight:400;font-style:normal;font-family:Lora;padding:0 0 10px 0;text-decoration:none;text-align:center;background-color:transparent;border-color:transparent;border-style:none;border-width:0px;border-radius:0 0 0 0px;text-align:center}.tp-caption.Slider-Content,.Slider-Content{color:rgba(255,255,255,1.00);font-size:15px;line-height:20px;font-weight:900;font-style:normal;font-family:Lato;padding:0 0 10px 0;text-decoration:none;text-align:left;background-color:transparent;border-color:transparent;border-style:none;border-width:0px;border-radius:0 0 0 0px}
/******************************************
– PREPARE PLACEHOLDER FOR SLIDER –
******************************************/
var setREVStartSize=function(){
try{var e=new Object,i=jQuery(window).width(),t=9999,r=0,n=0,l=0,f=0,s=0,h=0;
e.c = jQuery(‘#rev_slider_9_1’);
e.responsiveLevels = [1240,1024,778,480];
e.gridwidth = [1170,1024,778,480];
e.gridheight = [500,450,400,350];
e.sliderLayout = “fullwidth”;
if(e.responsiveLevels&&(jQuery.each(e.responsiveLevels,function(e,f){f>i&&(t=r=f,l=e),i>f&&f>r&&(r=f,n=e)}),t>r&&(l=n)),f=e.gridheight[l]||e.gridheight[0]||e.gridheight,s=e.gridwidth[l]||e.gridwidth[0]||e.gridwidth,h=i/s,h=h>1?1:h,f=Math.round(h*f),”fullscreen”==e.sliderLayout){var u=(e.c.width(),jQuery(window).height());if(void 0!=e.fullScreenOffsetContainer){var c=e.fullScreenOffsetContainer.split(“,”);if (c) jQuery.each(c,function(e,i){u=jQuery(i).length>0?u-jQuery(i).outerHeight(!0):u}),e.fullScreenOffset.split(“%”).length>1&&void 0!=e.fullScreenOffset&&e.fullScreenOffset.length>0?u-=jQuery(window).height()*parseInt(e.fullScreenOffset,0)/100:void 0!=e.fullScreenOffset&&e.fullScreenOffset.length>0&&(u-=parseInt(e.fullScreenOffset,0))}f=u}else void 0!=e.minHeight&&f

Inwoners in onze dorpen

De PPA gaat voor het behoud van vitale en leefbare kernen. Dorpen moeten vitaal en leefbaar zijn en blijven. Wat de PPA betreft regelen we dit door een goed voorzieningenniveau van winkels, scholen en sportaccommodaties. Ook een goede sociale interactie is van belang.

Dus behalve wonen ook deelnemen aan de gemeenschap via school, werk, sport, spel, ontspanning en zorgondersteuning. Dit alles op een veilige wijze.

Het nabij organiseren van voorzieningen lukt steeds beter, maar ook hier heeft de PPA nog volop ambitie. De wijkagent is een succes, wat ook geldt voor alle app-groepen, BIN structuren, Met elkaar Voor mekaar, en het hartveilig maken van onze gemeente via Hartwacht.

Nieuwe kansen liggen er genoeg op het gebied van burgerinitiatieven. In de voorgaande bestuursperiode zijn de Wijkmakelaars tot stand gekomen. Zo kunnen burgers zonder al te veel bureaucratie en vooraf gestelde regels snel antwoord krijgen op hun vragen, en worden ze snel en eenvoudig geholpen.

Inwoners met zorgbehoefte

De nieuwe gemeentelijke taken in het sociaal domein zijn inmiddels goed geborgd. Er moet worden gezorgd dat onze inwoners die ondersteuning nodig hebben adequaat worden geholpen.

Onze inwoners moeten via 1 loket geholpen worden (niet van het kastje naar de muur), vrijwilligerswerk en mantelzorg moet versterkt worden, activiteiten organiseren we dichtbij de mensen, meer eigen inzet en tegenprestatie en een betere begeleiding naar werk.

Zo moet uiteindelijk iedereen kunnen meedoen in onze samenleving.

De 1 loketfunctie waar mensen met alle zorgvragen terecht kunnen willen we in 2018 realiseren;wmo-voorzieningen behouden voor onze kwetsbare inwoners; vrijwilligerswerk en mantelzorg waar nodig versterken en begeleiding naar werk.

Gezinnen met schoolgaande kinderen

De PPA staat voor leefbare kernen.
Voor jonge gezinnen met kinderen betekent dit dat er goede onderwijsvoorzieningen en veilige wandel en fietsroutes in alle kernen van de gemeente moet zijn.

Evenals goede verbindingen met het voorgezet onderwijs buiten onze gemeente. Daar zal de PPA zich dan ook voor inzetten.

Met name in kleine kernen van onze gemeente, zoals Gemonde en Middelrode, moeten we er stevig op inzetten om de voorzieningen open te houden zodat de jeugd hier wil blijven wonen.

Voor een goed opgroeien zijn ook sociale samenhang en verbinding belangrijk. Als PPA vinden we dat sport- en jeugdverenigingen evenals goede speelmogelijkheden in de wijken hier aan bij dragen.

Als het aan de PPA ligt moeten deze verenigingen of initiatiefgroepen ondersteund worden of blijven met concrete maatregelen. Gezinnen met een te laag inkomen komen in aanmerking voor extra financiële hulp, kinderen mogen niet in armoede opgroeien.

Mantelzorgers

Dit zijn vrijwilligers die belangrijk werk verzetten, dit belangeloos doen voor elkaar.
De gemeente moet hier niet in de weg gaan lopen maar op een passende en actieve manier ondersteunen zodat deze vrijwilligers niet overbelast raken.

Actie: Via stichting Mantelzorg de benodigde (extra)ondersteuning subsidiëren, mantelzorgers ontlasten en helpen om voldoende kennis op te doen zodat ze goed met hulpvragen om kunnen gaan.

Inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt

We gaan uit van een samenleving waarin iedereen mee kan doen, dit via werk, vrijwilligerswerk of dagbesteding, bij voorkeur binnen de eigen dorpen. Via het realiseren van een lokaal wijkbedrijf organiseren we deze nabijheid. Via een individuele benadering en maatwerk begeleiden we mensen naar werk.

Actie: 2018, Wijkbedrijf starten ism de WSD en lokale ondernemers, waarbij gekeken wordt of de gemeenschapshuizen hierin een coördinerende rol kunnen vervullen in versterking buurtbeheer, buurtzorg en buurtonderhoud in samenwerking met lokale partners.

Sporters en Cultuurliefhebbers

Voor de PPA is het belangrijk dat we voldoende buitensport en binnensport voorzieningen in onze dorpen kennen, zodat onze inwoners in de buurt een sport kunnen uitoefenen.

Naast goed voor de gezondheid zijn onze clubs ook goed voor onderling sociaal contact en gezelligheid. Dat is voor de PPA ook zeker wat waard.

Recentelijk heeft de PPA een voorstel ingediend, dat unaniem is aangenomen. Dankzij deze inzet van de PPA wordt er al dit jaar een onderzoek gehouden door de gemeentenaar de behoefte aan binnensportruimte.

De PPA gaat er op toe ziendat er in 2019 een voorstelkomt voor een vernieuwde of nieuwe sporthal De Run in Berlicum, zodat we deze de komende vier jaar kunnen realiseren.

Ook sporthal de Theereheide in Sint-Michielsgestel kent gebreken en is wat verouderd, en zijn er klachten en behoeften uit de Misse in Den Dungen. De PPA zal zich ervoor inzetten dat we in de toekomst kunnen blijven sporten in eigen dorp.

De PPA vindt ook dat onze gemeente moet zorgen voor goede buitensportlocaties. In Den Dungen en Berlicum is de afgelopen jaren volop geïnvesteerd. Nu de Gestelse voetbalclubs RKVV en SCI willen fuseren vindt de PPA dat de gemeente ook daadwerkelijke de fusie van deze twee voetbalclubs op één sportcomplex in 2019 moet realiseren, samen met de verenigingen. Ook voor Gemonde zal de PPA zich inzetten voor behoud van goede en voldoende sportvoorzieningen.

Natuurliefhebbers en Toeristen

Onze gemeente presenteert zich al jaren als ‘groene gemeente’, en hoewel we dit voor een deel ook daadwerkelijk zijn liggen er nog volop kansen.

De PPA denkt aan de ontwikkeling van het Dungens Gat, de linie 1629 en het op peil houden van de groene kwaliteit in het buitengebied. Een groene gemeente maken we samen, daarom horen we ook meer waardering en ondersteuning te bieden aan groene initiatieven. In het verleden is dit onder andere gebeurd met de Natuurspeeltuin, in de toekomst liggen er nog volop kansen, denk aan het Arboretum in Den Dungen of de ontwikkeling van het vele groen rondom de kern Gestel.

Onze dorpen zijn parels in een groene omgeving. Deze groene waarden van ons buitengebied moeten we koesteren en als schakel inzetten om onze dorpen met de stad te verbinden. Natuur is op zichzelf een goede waarde, maar kan ook uitstekend geschikt zijn om toeristen die de nabije stad bezoeken te vermaken.

Gebieden als de Pettelaar, de Dungense ringdijk, Sterrenbos, Haanwijk, Halder of de Wamberg kunnen prima trekpleisters zijn of worden. Hiermee stimuleren we ook recreatieve ondernemers.

Centrumbezoekers

Als PPA gaan we voor leefbare en bruisende kernen, waar volop voorzieningen zijn en waar leven in de brouwerij is. Dankzij de inzet van PPA wethouder Mathijssen is de schop in het Gestelse centrum de grond in gegaan en zijn de eerste stappen voor het Mercuriusplein in Berlicum genomen.

Daarnaast hebben we er voor gepleit de om het initiatief rondom het plein in Middelrode volop te ondersteunen. In de komende jaren richt de PPA zich op de verdere ontwikkeling van deze centra.

Voor de PPA is het duidelijk dat elke kern recht heeft op een eigen dorpshuis. In Gemonde liggen voor de PPA de prioriteiten bij de realisatie van een nieuw dorpshuis.

Samen met de Gemondenaren zijn in de afgelopen tijd al volop stappen genomen, wat de PPA betreft gaan we hier volop mee aan de slag. In Den Dungen liggen ook nog volop kansen.

Ten eerste staat de PPA er voor dat de Litserborg een succesvol dorpshuis wordt. De leegstand in Den Dungen wordt wat de PPA betreft niet langer in stand gehouden. Al eerder hebben we er voor gepleit dat bijvoorbeeld de voormalige bibliotheek en de Blauwe Scholk worden gebruikt voor woningbouw.

De PPA vindt dat de gemeente nu echt aan de slag moet met het opheffen van deze leegstand! Daarnaast moet er wat de PPA betreft in de komende periode een visie op de kern van Den Dungen worden opgesteld en uitgevoerd. Dit samen met winkeliers, ondernemers en inwoners.

Bij bruisende centra hoort ook een goed winkelaanbod en een goede infrastructuur. Met name voor de grotere dorpen Berlicum, Den Dungen en Gestel vindt de PPA het belangrijk dat er goede winkelvoorzieningen zijn voor de dagelijkse boodschappen. Hierbij horen ook een goede bereikbaarheid, een veilige verkeerssituatie en genoeg parkeermogelijkheden.

Daarom gaan wij expliciet aandacht vragen voor voldoende parkeermogelijkheden in Gestel en Berlicum en vindt de PPA dat de gemeente de parkeerproblematiek en onveiligheid rondom de Jumbo in Den Dungen nu echt aan moet pakken.

Gemonde is een klein dorp, en daardoor niet aantrekkelijk genoeg voor winkeliers. Jongeren en mobiele mensen weten de weg naar het centrum van Gestel of Boxtel wel te vinden, maar niet iedereen kent deze mobiliteit. Het is hierom dat de PPA vindt dat Gemondenaren die het nodig hebben ondersteund moeten om op een makkelijke manier hun dagelijkse boodschappen elders te kunnen doen.

Ouderen

De PPA wil een goede ondersteuning van ouderen bij het langer zelfstandig blijven wonen. Ondersteuning op het vlak van bewustwording, woningaanpassing, zorg en welzijn en het beter bereikbaar en toegankelijk maken van allerlei voorzieningen in de directe woonomgeving. Dit alles met aandacht voor zelfredzaamheid en een goed netwerk in het sociaal domein.

De afgelopen jaren heeft de PPA zich hiervoor al sterk ingezet en zal ook in de toekomst met concrete voorstellen blijven komen. Oud worden mag geen probleem zijn.

Zo zullen wij pleiten voor het uitvoeren van woonscans in alle dorpen met daaraan gekoppeld een actieve begeleiding voor woningaanpassingen.

Ook willen we zorgen voor meer levensloopbestendige woningen voor ouderen en het bereikbaar houden van voorzieningen in onze dorpen.

Wij horen meer en meer over eenzaamheid bij ouderen.
Als PPA zien we dit als een groot maatschappelijk probleem dat opgelost zal moeten worden. Een deel van de oplossing zal liggen in het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven die direct en laagdrempelig de eenzaamheid onder de oudere medemens aanpakken. Op die manier versterken de netwerken rondom de kwetsbare inwoners in onze gemeente. Veel eenzaamheid is verborgen en daarom lastig aan te pakken het creëren van bewustzijn en het ondersteunen van oplossingen zijn belangrijke stappen.

Wanneer thuis wonen niet meer gaat moet er een plaats zijn voor de ouderen onder ons. Met een groter wordende groep ouderen zijn er ook meer en meer inwoners met Dementie. Uit eigen ervaring weten de mensen van de PPA hoe verscheurend zo’n ziekteproces kan zijn. Wat de PPA betreft gaat de gemeente zich dan ook nog meer inzetten voor deze mensen. Wij pleiten ervoor om van Sint-Michielsgestel een Dementie-vriendelijke gemeente te maken.

Mensen met een minimaal inkomen

Ook minima moeten kunnen meedoen in onze samenleving. Daarom moet er een goed vangnet blijven voor zorg en inkomen. Op die manier voorkomen we dat minima in een sociaal isolement komen, en mee kunnen doen met de samenleving.

Ook ondersteunt de PPA initiatieven zoals de Voedselbank, de Kledingbank in Sint-Michielsgestel en de Vincentiusvereniging Den Dungen en pleiten we er voor dat deze groepen mensen zich nu en in de toekomst kunnen blijven inzetten, zonder gehinderd te worden door een oerwoud aan regels of processen.

Speciaal gaat onze aandacht uit naar kinderen die opgroeien in een omgeving met armoede. Wat de PPA betreft doen we er alles aan om te voorkomen dat de armoede waarin kinderen opgroeien zich niet vertaalt in kansenarmoede.

Vrijwilligers

Sport-,  amateurkunst en cultuurbeoefening dragen bij aan de leefbaarheid. Dit vindt vaak plaats in verenigingsverband. Verenigingen zorgen voor een hechte binding in de samenleving. De gemeente ondersteunt veel activiteiten met subsidie. Deze subsidie is aanvullend, verenigingen leveren een eigen bijdrage (financieel en via zelfwerkzaamheid) en dragen verantwoordelijkheid.

De PPA vindt de huidige subsidiesystematiek voor sport, cultuur en kunst sober. Ze is aanvaardbaar gezien de financiële positie van onze gemeente. Meer subsidie is niet realistisch. Verdere versobering van subsidie is bespreekbaar als wordt aangetoond dat met minder steun van de gemeente het voorzieningenniveau in een kern voldoende op niveau blijft.

Wij streven naar leefbare kernen. Een vitaal en veelzijdig verenigingsleven is daarvoor essentieel.

De PPA wil:

Een vitaal en veelzijdig verenigingsleven behouden, hierop moet het gemeentelijk welzijnsbeleid en subsidiebeleid zijn gebaseerd;
Bij verdere bezuinigingen  het vrijwilligerswerk blijven stimuleren en vooral kijken naar de subsidies aan professionele instellingen;
Subsidies aan verenigingen, die hoofdzakelijk bestaan uit jeugdigen, hebben voorrang. Deze willen wij zoveel mogelijk ontzien bij bezuinigingen.

Statushouders

De PPA gaat voor een goede integratie van statushouders, zodat zij die hier komen ook mee kunnen doen.

Het leren van de Nederlandse taal is wat de PPA betreft voor nieuwe Nederlanders dé manier om te kunnen integreren, mee te doen met de maatschappij en zelf een steentje bij te kunnen dragen. Hier zal wat ons betreft ook de eerste prioriteit liggen.

Daarnaast hoort bij de begeleiding van statushouders ook sterke een focus te liggen op het vinden van werk en aansluiting bij lokale organisaties en verenigingen. Dit helpt ook de inburgering, het sneller leren spreken van onze taal en daarmee een snellere integratie in onze samenleving.

Uiteindelijk moeten we er naar streven dat ook statushouders zichzelf kunnen bedruipen, en volledig deelnemen aan onze gemeente.

Jongeren

De PPA luistert graag naar onze inwoners. Zeker ook naar onze jongeren. We hebben een onderzoek gehouden naar hoe onze jongeren willen wonen. Dat initiatief is erg positief ontvangen.

De jongeren geven zelf aan dat ze graag in onze gemeente blijven wonen en dat zal dan ook een speerpunt worden van de PPA.
Wat de PPA betreft komen er daarom veel verschillende nieuwe woonmogelijkheden voor onze jeugd.

Concrete locaties waar wat ons betreft al in 2018/2019 gebouwd gaat worden zijn: aan de Kerkuilhage in Berlicum,in Gemonde, aan het Grinsel en de Veldstraat in Den Dungen en na de fusie van de voetbalclubs ook op het SCI terrein in Gestel.

Voor de PPA staat het als een paal boven water dat jongeren een belangrijke pijler zijn onder de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van onze kernen en onze voorzieningen.

Hierbij denken wij vooral aan sport, onderwijs en dagopvang, winkels en goede verbindingen met de stad Den Bosch. Het in onze dorpen houden van de jeugd is van groot belang.

 Naast het binnen de dorpen houden van onze jeugd vindt de PPA het ook van belang om onze jeugd vitaal en gezond te houden.

Aandacht voor drugsproblematiek, en de preventie hiervan,  staat wat de PPA betreft hoog op de agenda, evenals het voorkomen van overgewicht en de toenemende psychische problemen bij de jeugd.

Huiseigenaren en (ver)huurders

Als het aan de PPA ligt gaan we komende jaren volop bouwen. De nadruk komt te liggen op betaalbare woningen voor de jeugd die op zichzelf wil gaan wonen en op de huisvesting van ouderen.

De jeugd is hard nodig in onze kernen, voor de leefbaarheid nu en straks. Door voldoende woningen voor hen te bouwen behouden we de jeugd voor onze dorpen en zorgen we dat voorzieningen op peil blijven.

Met woningbouwcorporaties moeten we afspraken maken voor meer betaalbare en duurzame woningbouw. Ook met projectontwikkelaars willen we in overleg voor de ontwikkeling van nieuwe plannen. Zeker in de kleinere kernen als Gemonde en Middelrode zijn voldoende woningen van belang.

Onze inwoners dragen een steentje bij aan de netheid van onze kernen. Steeds vaker zien we dat inwoners in buurten verder kijken dan alleen hun eigen oprit en zich bijvoorbeeld inzetten voor het onderhoud van groen of het schoon houden van het milieu.

Wat de PPA betreft zijn dergelijke initiatieven het waard om ondersteund en gewaardeerd te worden. De PPA gaat er dan ook voor om voor buurten/ buurtverenigingen subsidiemogelijkheden te maken. Hierbij kijken we zowel naar fysieke als naar sociale activiteiten.

Onze woningeigenaren betalen een OZB die vergelijkbaar is met het landelijk gemiddelde. Met deze OZB worden gemeentelijke voorzieningen als bibliotheken, onderwijs en wegenonderhoud betaald. Voor de PPA staan leefbaarheid en voldoende voorzieningen bovenaan.

Wel zijn wij er voorstander van om de OZB van woningen te verlagen als dit financieel mogelijk is. De totale belastingdruk ( OZB, Rioolheffing en afvalstoffenheffing ) moet net zoals nu onder het landelijk gemiddelde blijven.

Ondernemers in onze Kernen

De PPA vindt ondernemers erg belangrijk voor leefbaarheid van onze kernen. Zij zorgen voor werkgelegenheid, goede winkelvoorzieningen en uitgaansmogelijkheden, dit alles ten behoeve van een bruisende kern.

Horecaondernemers en detaillisten werken hard voor hun eigen boterham, maar dragen ook zeker een steentje bij aan de leefbaarheid van onze centra. Het is ook daarom van belang dat we deze ondernemers ondersteunen en waarderen.

Mensen die een onderneming willen beginnen moeten dit wat de PPA betreft kunnen doen vanuit huis. Sinds enkele jaren werken we vanuit de gemeente met contactpersonen voor bedrijven die hen op weg helpen wanneer ondernemers iets van de gemeente willen. Als PPA staan we voor een goede samenwerking en waardering richting deze ondernemers.

Het kan zo nu en dan voorkomen dat ondernemen en omgeving met elkaar in de knoei komen. Wat de PPA betreft ondersteunen we ondernemerschap maar hebben we ook oog voor overlast, met name van zwaardere industrie of agrariërs.

Agrariërs worden ivm gezondheidsrisico’s geconfronteerd met steeds zwaardere regelgeving. De PPA vindt dat hierop gestuurd moet worden en is voorstander van een afname van het aantal dieren bij de intensieve veehouderijen.