PPA in Gemonde

Gemonde is een kleine kern waar het voorzieningenniveau onder druk staat. Als het aan de PPA ligt gaat de gemeente daarom de komende jaren meer aandacht steken in deze kern.

De afgelopen jaren zijn er nauwelijks woningen gebouwd in het dorp, zeker voor jeugdigen en jonge gezinnen is dit een probleem. Wat de PPA betreft gaan we dit de komende jaren samen met Gemondenaren anders doen. Met het ondersteunen van initiatieven en collectieve bouwplannen (CPO) hoopt de PPA de komende jaren zo’n 30 woningen te kunnen realiseren in de kern.

Het in de kern houden van de Jeugd is een van de grootste opgaven voor de leefbaarheid in Gemonde. Te weinig jonge gezinnen betekend te weinig actievelingen in het verenigingsleven en te weinig aanwas van jonge schoolgaande kinderen. Daarnaast is het zo dat verenigingen met minder leden wel hun vaste kosten kennen. Om te voorkomen dat verenigingen door een te kleine omvang moeten ophouden te bestaan is maatwerk nodig in de subsidieberekening.

Ook voldoende ouderenhuisvesting en zorgvoorzieningen zijn een probleem. Vele Gemondse ouderen trekken naar de omliggende dorpen, waar wel voorzieningen nabij zijn. Wat de PPA betreft gaat de gemeente de komende jaren meer geld uittrekken voor wonen, welzijn en zorg voor oudere Gemondenaren. We denken specifiek aan een goede voorziening voor het doen van boodschappen in Gestel of Boxtel en het organiseren van goede zorgvoorzieningen waar ouderen terecht kunnen.

De PPA omarmt de stappen die door de school, de PCI en de Leefbaarheidsgroep zijn genomen om te komen tot een nieuw dorpshuis in Gemonde. Met het verbouwen en uitbreiden van de huidige gymzaal bij de school kunnen de Gemondenaren een mooie en functionele huiskamer voor hun dorp verwezenlijken. Op die manier kunnen Gemondenaren elkaar ontmoeten en activiteiten organiseren, zowel nu als in de toekomst.